Llogaritësi i Pagës

Paga juaj
 

 

Tatimet

P. Bruto   % Tatim
0-30,000 0 x 0 0
30,001-150,000 0 x 13 0
mbi 150,000 0 x 23 0
TATIMI (TAP) TOTAL       0

Sigurimet

PG1 Paga e kontrib. shënd 0
PG2 Paga e kontrib. shoq 0
Punonjësi Paguan
K1 = PG1 * 1.7% Shëndetësore 0
K2 = PG2 * 9.5% Shoqërore 0
Punëdhënësi Paguan
K3 = PG1 * 1.7% Shëndetësore 0
K4 = PG2 * 15% Shoqërore 0